РУС БЕЛ ENG

Историко-краеведческий музей

     

Заснаваны ў 1991 г. Стваральнік і першы кіраўнік музея - Рак Мікалай Ігнатавіч.

На працягу ўсёй свёй дзейнасці галоўнымі задачамі музея былі: патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення; забеспячэнне захаванасці каштоўнасцей гісторыі, культуры, прыроды; пашырэнне ведаў пра значныя падзеі мінуўшчыны і сучаснасці.

З 1998г. на базе музея працуе гурток “Юныя экскурсаводы”. З канца 2011 г. па пачатак 2014 г. музей знаходзіўся на рэканструкцыі.

Асноўнымі накірункамі дзейнасці музея і гуртка з’яўляюцца пошукова-даследчая, экскурсійная работа, папулярызацыя краязнаўства. Гурткоўцамі і актывам Савета музея сабраны і сістэматызаваны матэрыялы пра гісторыю старажытнага перыяда Сінькоўскага краю і Смаргоні, развіцця замкавай і сядзібнай архітэктуры Смаргоншчыны, падзеі гісторыі беларускіх татар і войн XX ст. у Сінькоўскім краі.

 Актывісты гісторыка – краязнаўчага музея актыўна ўдзельнічалі і занялі прызавыя месцы ў конкурсах “Таямніцы малай Радзімы”, “Ад Нёмана да Барадзіна”,

“Краязнаўчыя чытанні”, канферэнцыі “Край Гарадзенскі”і ў іншых.

Музей штогод наведваюць вучні нашай і іншых школ.

У фонах музея налічвалася 232 экспаната асноўнага фонда, 80- навукова- дапаможнага. Сярод найбольш каштоўныз экспанатаў – манеты Польшчы 1923- 1929 гг., барана раўляная пач. XX ст., кніга “Адресная книжка учреждений и должностных лиц» Вільня, 1901 г. і іншыя.

       Экспазіцыя музея складаецца з наступных раздзелаў:

1. “Смаргоншчына ў старажытны час”.

2. “Смаргонь і Смаргонскі Кальвінскі збор”.

3. “Замкі і сядзібы малай Радзімы. ”

4. “Татары на Смаргоншчыне”.

5. “Манеты і старажытныя кнігі ”.

6. “Смаргоншчына ў гады І сусветнай вайны”.

7. “Смаргоншчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны”.

8. “Сялянская хата”.

9. "Афганістан-наша памяць і боль".

10. "Гісторыя школы".

 Экспазіцыя створана на падставе музейных прадметаў з уласных фондаў. Найбольшую цікавасць у наведвальнікаў выклікаюць пакой сялянскай хаты, старажытныя гаспадарчыя рэчы, прылады працы і інш. Праведзеная даследчая работа і сабраны матэрыял шырока выкарыстоўваецца для патрыятычнага выхавання і папулярызацыі краязнаўчых ведаў. Праводзяцца экскурсіі, выставы, лекцыі. Гурткоўцы рыхтуюць рэфераты і даклады, арганізоўваюць конкурсы і віктарыны. Матэрыялы музея выкарыстоўваюцца ў адукацыйным працэсе.

Дзверы нашага музея заўжды адчынены для наведвальнікаў. Нашы кантактныя тэлефоны: 9-51-57.

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о школьном историко-краеведческом музее

  1. Общие положения

1.1. Музей является тематическим систематизированным собранием подлинных памятников истории, культуры и этнографии, комплектуемым и сохраняемым в соответствии с действующими правилами. Работа музея тесно связана с учебно-воспитательным процессом государственного учреждения образования «Синьковская средняя школа».

1.2. Музей в своей деятельности руководствуется типовым Положением о школьном музее и документами, регламентирующими деятельность музеев:

закон о музеях и музейном фонде Республики Беларусь

положение о музее учреждения образования

инструкция о формировании музейных фондов

инструкция о порядке создания и открытия экспозиций и выставок музеев

1.3. Юридический адрес школьного музея: 231011, Республика Беларусь, Гродненская область, Сморгонский район, а.г. Синьки, ул. Школьная, д. 1

  1. Цели и задачи

2.1. Музей способствует осуществлению комплексного подхода к воспитанию учащихся в духе патриотизма, бережного отношения к памятникам истории и культуры.

2.2. Задачами музея являются:

совершенствование учебно-воспитательной работы в ГУО «Синьковская средняя школа»;

привлечение учащихся к формированию, обеспечению сохранности и рациональному использованию музейного и архивного фондов;

охрана и пропаганда памятников истории, культуры;

осуществление культурно-просветительской работы среди учащихся и населения;

получение практических навыков поисково-исследовательской, фондовой, экспозиционной и экскурсионной деятельности;

содействие профессиональной ориентации учащихся.

  1. Содержание и форма работы

3.1. Актив музея проводит следующую работу:

изучает источники, соответствующие профилю музея;

систематически пополняет фонды музея;

обеспечивает сохранность экспонатов, организует их учет в инвентарной книге музея;

создает и обновляет экспозиции, стандартные и передвижные выставки;

 проводит экскурсии и лекции для учащихся и населения;

оказывает содействие в использовании экспозиции и фондов музея в учебно-воспитательном процессе.

  1. Организация музея

4.1. Создание музея является результатом целенаправленной творческой, краеведческой, поисково-исследовательской работы учащихся и педагогов, которые способны осуществлять поисковую и культурно-просветительскую работу, активно участвующие в ней. Работу музея возглавляет руководитель-педагог. Коллекции музейных предметов регистрируются в инвентарной книге. Экспозиции отвечают по содержанию и оформлению современным требованиям. Помещения и оборудования обеспечивают сохранность музейных предметов и условия для их показа.

4.2. Профиль музея определяется педагогической целесообразностью и характером имеющихся коллекций.

4.3. Вопрос об открытии музея решается педагогическим советом и оформляется приказом директора.

4.4. Музею, работа которого отвечает требованиям настоящего Положения, присваивается звание «Школьного историко-краевечского музея» и выдается соответствующее свидетельство.

  1. Руководство работой музея

5.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор ГУО «Синьковская средняя школа».

5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом по учреждению образования.

5.3. Работа музея организуется на основе самофинансирования. Руководит ею совет. Его количественный состав определяется характером и объектом коллекций музея.

5.4. Совет музея на своих заседаниях рассматривает и утверждает перспективные и календарные планы работы, обсуждает основные вопросы деятельности музея, обеспечивает подготовку экскурсоводов и лекторов.

  1. Учет и обеспечение сохранности фондов

6.1. Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в инвентарной книге, заверенной директором ГУО «Синьковская средняя школа». Фонды музея делятся на основной «подлинные памятники» и вспомогательный, создаваемый в процессе работы над экспозицией (схемы, диаграммы, макеты, фотокопии). Подлинные памятники, находящиеся в ведении школьного музея, подлежат включению в состав музейного фонда, учитываются в инвентарной книге краеведческого музея.

6.2. Ответственность за организацию и сохранность фондов музея несет руководитель музея ГУО «Синьковская средняя школа».

 

МУЗЕЙНЫЙ ПОРТАЛ Музеи учреждений образования Гродненской области